LINUX.ORG.RU

LaTeX и слайды

 , слайды


0

2

Понадобилось сделать презентацию в которой используются курсивные шрифты

Не наклонные, а именно курсивные

Поигравшись с классом beamer я так и не понял как это там сделать...

\textsl и \textit - дают одинаковый результат

Вот код:

\documentclass{beamer}

\usetheme{Madrid}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}

\title{Презентация}

\begin{document}

  \maketitle

  \begin{frame}[t]
    \frametitle{Заголовок первого слайда}
    \begin{block}{Пункты}
      \begin{itemize}
        \item Первый
        \item Второй
        \item Третий
      \end{itemize}
    \end{block}
  \end{frame}

  \begin{frame}
    \frametitle{Заголовок второго слайда}
    Здесь \textsl{просто}\ \textit{текст}
  \end{frame}

  \begin{frame}
    \frametitle{Заголовок третьего слайда}
    \[
      \sqrt{\pi}=\int\limits^\infty_{-\infty}e^{-x^2}dx
    \]
    \[
      e=\sum\limits^\infty_{k=0}\frac{1}{k!}
    \]
  \end{frame}

\end{document}

В общем не долго думая написал свой

Не знаю как сделать полукруглые рамки для блоков, ну и тени. Что б уж совсем красиво было)

Оверлеи и подобные «украшательства» не нужны

В общем принцип KISS)

Покритикуйте что-ли

example.tex

\documentclass{myslides}

\title{Презентация}

\begin{document}

  \maketitle

  \begin{slide}{Заголовок первого слайда}
    \begin{block}{Пункты}
      \begin{itemize}
        \item Первый
        \item Второй
        \item Третий
      \end{itemize}
    \end{block}
  \end{slide}

  \begin{slide}{Заголовок второго слайда}
    Здесь \textsl{просто}\ \textit{текст}
  \end{slide}

  \begin{slide}{Заголовок третьего слайда}
    \[
      \sqrt{\pi}=\int\limits^\infty_{-\infty}e^{-x^2}dx
    \]
    \[
      e=\sum\limits^\infty_{k=0}\frac{1}{k!}
    \]
  \end{slide}

\end{document}

myslides.cls

%% =============================================================================
%%
%% Клас документа розроблений для створення презентацій
%%
%% =============================================================================

\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
\ProvidesClass{mylides}

% Побудувати новий клас на основі extarticle
\LoadClass[14pt]{extarticle}

% Дозволити використовувати кодування UTF-8
\RequirePackage[utf8]{inputenc}

% Дозволити підтримку англійської, російської та української мов
\RequirePackage[english,russian,ukrainian]{babel}

% Дозволити різнобічну роботу з математичними формулами
\RequirePackage{amssymb}
\RequirePackage{amsmath}

% Дозволити роботу з графічними зображеннями
\RequirePackage{graphics}

% Дозволити роботу з обчисленнями
\RequirePackage{calc}

% Дозволити використовувати різноманітні набори символів
\RequirePackage{textcomp}

% Дозволити використовувати кольори
\RequirePackage[usenames,dvipsnames,svgnames,table,x11names]{xcolor}

% Дозволити роботу з таблицями
\RequirePackage{tabularx}

% Дозволити використовувати кольори у таблицях
%\RequirePackage{colortbl}

% Дозволити роботу з форматуванням абзаців
\RequirePackage{setspace}

% Дозволити роботу з нумерацією сторінок
\RequirePackage{lastpage}

% Дозволити роботу з форматуванням сторінки
\RequirePackage{geometry}

% Дозволити роботу з колонтитулами
\RequirePackage{fancyhdr}

% Дозволити роботу з титульним аркушем
\RequirePackage{titling}

% Дозволити роботу з перерахуваннями
\RequirePackage{enumitem}

% Дозволити роботу з неформатованим текстом
\RequirePackage{verbatim}

% Дозволити роботу з URL
\RequirePackage[pdfborder={0 0 0}]{hyperref}

%% -----------------------------------------------------------------------------
%%
%% Налаштування класу
%%
%% -----------------------------------------------------------------------------

% Налаштування розміру сторінки та відступів від її країв
\geometry{top=53pt}
\geometry{headheight=35pt}
\geometry{headsep=18pt}
\geometry{footskip=-6pt}
\geometry{bottom=20pt}
\geometry{left=0pt}
\geometry{right=0pt}
\geometry{papersize={440pt,330pt}}

% Заборонити робити відступ в абзацах
\parindent=0pt
\parskip=9pt

% Визначити відступи ліворуч та праворуч абзаців
\leftskip=15.5pt
\rightskip=15.5pt

% Заборонити виконувати переноси у словах
\hyphenpenalty=10000
\sloppy
%\pretolerance=10000
%\tolerance=9999

% Підготувати колонтитули
\pagestyle{fancy}
\renewcommand\headrulewidth{0pt}
\renewcommand\footrulewidth{0pt}

% Налаштувати перерахування
\setitemize{topsep=4pt,parsep=4pt,partopsep=0pt,itemsep=0pt}

%% -----------------------------------------------------------------------------
%%
%% Визначення кольорової розмітки
%%
%% -----------------------------------------------------------------------------

\newcommand\slidehfBgColor{DarkBlue}
\newcommand\slidehfColor{White}
\newcommand\slideblockhBgColor{DarkBlue}
\newcommand\slideblockhColor{White}
\newcommand\slideblockbBgColor{LightGray}
\newcommand\slideblockbColor{Black}
\newcommand\slidenoteBgColor{DarkBlue}
\newcommand\slidenoteColor{White}

%% --------------------------------------------------------------------------------------------------
%%
%% Визначення макросів
%%
%% --------------------------------------------------------------------------------------------------

%% Оточення "слайд без колонтитулів"
\newenvironment{emptyslide}{%
  % Розпочати нову сторінку
  \newpage%
  % Очистити всі колонтитули
  \fancyhf{}%
  % Номер сторінки не формувати
  \addtocounter{page}{-1}%
}{\par}

%% Оточення "слайд"
%%
%% Приймає один обов'язковий параметр - назву слайда
%%
\newenvironment{slide}[1]{%
  % Розпочати нову сторінку
  \newpage%
  % Очистити всі колонтитули
  \fancyhf{}%
  % Сформувати верхній колонтитул
  \lhead{%
    \colorbox{\slidehfBgColor}{%
      \parbox[c][32.5pt][c]{\paperwidth}{%
        \textcolor{\slidehfColor}{%
          \large%
          \textsl{\textbf{\hspace{15.5pt}#1}}%
        }%
      }%
    }%
  }%
  % Сформувати нижній колонтитул
  \lfoot{%
    \colorbox{\slidehfBgColor}{%
      \parbox[c][12pt][t]{\paperwidth}{~}%
    }%
  }%
  \rfoot{%
    \footnotesize%
    \textcolor{\slidehfColor}{%
      \raisebox{2pt}{%
        \textnormal{\textbf{\thepage/\pageref{LastPage}~}}%
      }%
    }%
  }%
}{\par}

%% Оточення "інформаційний блок"
%%
%% Приймає один необов'язковий параметр - ширина блока
%% Приймає один обов'язковий параметр - назву блока
%%
\newenvironment{block}[2][0.91\paperwidth]{%
  % Завжди починати з нового рядка
  \par%
  % У центрі
  \centering%
  % У вигляді таблиці
  \begin{tabular}{m{#1}}%
    \rowcolor{\slideblockhBgColor}\color{\slideblockhColor}#2 \\
    \rowcolor{\slideblockbBgColor}\color{\slideblockbColor}%
    \small\begin{minipage}{#1}\vspace{4pt}%
}{%
    \vspace{4pt}\end{minipage}%
  \end{tabular}%
  \par%
}

%% Макрос "блок примітки"
%%
%% Приймає один необов'язковий параметр - ширина блока примітки
%% Приймає один обов'язковий параметр - текст примітки
%%
\newenvironment{note}[1][0.91\paperwidth]{%
  % Завжди починати з нового рядка
  \par%
  % У центрі
  \centering%
  % У вигляді таблиці
  \begin{tabular}{m{#1}}%
    \rowcolor{\slidenoteBgColor}\color{\slidenoteColor}\begin{minipage}{#1}%
}{%
    \end{minipage}%
  \end{tabular}%
  \par%
}

%% Формування титульної сторінки
\renewcommand\maketitle{%
  % Оформити титульну сторінку як порожню
  \begin{emptyslide}%
    % Відступ згори
    \vspace*{\stretch{1}}%
    % Назва презентації
    \begin{note}%
      \centering%
      \LARGE%
      \vspace{20pt}\thetitle\vspace{20pt}%
    \end{note}%
    % Відступ знизу
    \vspace*{\stretch{1}}%
    \vspace{60pt}%
  \end{emptyslide}%
}

Ответ на: комментарий от Evgueni

И что? Взять кусок кода из beamer? Это не по-спортивному)

Как в нём побороть \textsl с \textit?

Про fancybox знаю. Как, кстати, закрасить ovalbox?

Потому что следующий пример выглядит несколько эстетически не красиво...

\documentclass[14pt]{extarticle}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
\usepackage{fancybox}
\usepackage[svgnames]{xcolor}

\begin{document}
  \ovalbox{Текст для примера}
  \colorbox{Blue}{\ovalbox{Текст для примера}}
  \ovalbox{\colorbox{Blue}{Текст для примера}}
\end{document}

Кстати с beamer ещё компилируется дольше. Ощутимо на большом количестве слайдов (20 штук).

$ time latexmk example.tex -pdf > /dev/null 2>1

real  0m1.817s
user  0m1.697s
sys 0m0.107s

$ time latexmk example_beamer.tex -pdf > /dev/null 2>1

real  0m3.949s
user  0m3.700s
sys 0m0.203s

Содержимое example.tex и example_beamer.tex было в предыдущем сообщении.

user0xff
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.