LINUX.ORG.RU

Tak , kompilil ja jadro s vkluchennim vse , i pri make bzImage


0

0

v.o \ net/network.o \ /usr/src/linux-2.4.16/arch/i386/lib/lib.a /usr/src/linux-2.4.16/lib/lib.a /usr/src/linux-2.4.16/arch/i386/lib/lib.a \ --end-group \ -o vmlinux drivers/input/inputdrv.o: In function `emulate_raw': drivers/input/inputdrv.o(.text+0x8ae): undefined reference to `handle_scancode' drivers/input/inputdrv.o(.text+0x8b6): undefined reference to `handle_scancode' drivers/input/inputdrv.o(.text+0x8be): undefined reference to `handle_scancode' drivers/input/inputdrv.o(.text+0x8e2): undefined reference to `handle_scancode' drivers/input/inputdrv.o(.text+0x8ff): undefined reference to `handle_scancode' drivers/input/inputdrv.o(.text+0x911): more undefined references to `handle_scancode' follow drivers/input/inputdrv.o: In function `keybdev_event': drivers/input/inputdrv.o(.text+0x9f2): undefined reference to `keyboard_tasklet'drivers/input/inputdrv.o(.text+0x9fd): undefined reference to `keyboard_tasklet'drivers/input/inputdrv.o: In function `keybdev_init': drivers/input/inputdrv.o(.text.init+0x4c): undefined reference to `kbd_ledfunc' make: *** [vmlinux] Ошибка 1

Sho s etim delat - segodnia utrom jadro vikachal. neuzto nado budet perekachivat? Ili kak?

Jadro 2.4.16

U mena 2.4.5 i Slack 8.0

anonymous

Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.