LINUX.ORG.RU

Не знаю в чем проблема.

 , , ,


0

2

Вылетает вм в консоль.Вот дмесг

[  15.942451] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[  27.414381] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[  27.431374] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 105.589975] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 105.601922] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 108.222239] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 108.233964] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 1353.281540] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1353.293247] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 1698.381357] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1698.390840] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 1770.926343] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1770.932995] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2017.648118] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 2017.670259] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2019.601756] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 2019.625042] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2023.232641] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 2023.253209] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2033.118994] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 2033.134096] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2280.462616] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 2280.473252] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2282.906000] EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 2282.914105] systemd-journald[195]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2518.847305] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 2518.849858]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 2518.852381] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2518.854932] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 2518.857519] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 2518.860122] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 2518.862459] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 2518.864813] Call Trace:
[ 2518.867154] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 2518.869535] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 2518.871920] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 2518.874091] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 2518.876220] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 2518.878328] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 2518.880436] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 2518.882510] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 2518.884597] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 2518.886527] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 2518.888436] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 2518.890338] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 2518.892249] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 2518.894129] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 2518.895994] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 2518.897698] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 2518.899387] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 2638.837870] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 2638.840796]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 2638.843725] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2638.846687] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 2638.849698] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 2638.852466] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 2638.855197] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 2638.857938] Call Trace:
[ 2638.860626] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 2638.863342] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 2638.865764] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 2638.868121] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 2638.870463] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 2638.872786] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 2638.875111] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 2638.877205] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 2638.879292] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 2638.881351] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 2638.883415] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 2638.885454] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 2638.887533] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 2638.889423] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 2638.891283] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 2638.893115] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 2638.894942] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 2758.832426] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 2758.835112]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 2758.837819] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2758.840477] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 2758.843201] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 2758.845942] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 2758.848377] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 2758.850825] Call Trace:
[ 2758.853264] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 2758.855723] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 2758.858162] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 2758.860328] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 2758.862443] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 2758.864519] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 2758.866577] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 2758.868608] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 2758.870445] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 2758.872256] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 2758.874049] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 2758.875816] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 2758.877603] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 2758.879376] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 2758.881153] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 2758.882784] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 2758.884401] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 2878.822982] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 2878.825491]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 2878.827971] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2878.830449] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 2878.832980] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 2878.835526] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 2878.837784] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 2878.840044] Call Trace:
[ 2878.842259] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 2878.844489] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 2878.846684] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 2878.848888] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 2878.850911] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 2878.852900] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 2878.854918] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 2878.856896] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 2878.858864] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 2878.860671] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 2878.862434] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 2878.864200] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 2878.865973] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 2878.867743] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 2878.869461] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 2878.871143] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 2878.872712] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 2998.809532] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 2998.811909]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 2998.814264] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 2998.816609] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 2998.818950] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 2998.821322] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 2998.823476] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 2998.825626] Call Trace:
[ 2998.827717] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 2998.829849] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 2998.831963] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 2998.834062] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 2998.835946] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 2998.837815] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 2998.839668] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 2998.841499] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 2998.843314] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 2998.845122] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 2998.846912] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 2998.848520] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 2998.850110] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 2998.851666] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 2998.853196] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 2998.854702] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 2998.856168] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 3118.796159] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 3118.796171]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 3118.796174] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 3118.796178] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 3118.796188] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 3118.796196] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 3118.796203] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 3118.796210] Call Trace:
[ 3118.796226] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 3118.796237] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 3118.796243] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 3118.796248] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 3118.796256] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 3118.796265] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 3118.796273] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 3118.796279] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 3118.796286] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 3118.796295] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 3118.796303] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 3118.796310] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 3118.796320] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 3118.796328] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 3118.796336] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 3118.796343] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 3118.796351] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 3118.796367] INFO: task (plymouth):11900 blocked for more than 120 seconds.
[ 3118.796371]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 3118.796373] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 3118.796376] (plymouth)   D ffff8800a1dfcef8   0 11900   1 0x00000002
[ 3118.796383] ffff8800a1dfcaa0 0000000000000046 0000000000012f40 ffff880078513fd8
[ 3118.796389] 0000000000012f40 ffff8800a1dfcaa0 ffff8800a12af828 ffff880078513db0
[ 3118.796396] ffff8800a12af830 0000000000000001 ffff8800a1dfcaa0 7fffffffffffffff
[ 3118.796402] Call Trace:
[ 3118.796409] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 3118.796417] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 3118.796422] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 3118.796428] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 3118.796435] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 3118.796442] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 3118.796449] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 3118.796455] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 3118.796461] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 3118.796469] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 3118.796475] [<ffffffff81086711>] ? task_work_run+0x91/0xb0
[ 3118.796483] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 3118.796490] [<ffffffff8106b510>] ? SyS_exit_group+0x10/0x10
[ 3118.796498] [<ffffffff8151854d>] ? system_call_fast_compare_end+0x10/0x15
[ 3238.734718] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 3238.734731]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 3238.734734] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 3238.734738] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 3238.734748] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 3238.734756] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 3238.734763] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 3238.734770] Call Trace:
[ 3238.734785] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 3238.734796] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 3238.734802] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 3238.734808] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 3238.734817] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 3238.734825] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 3238.734834] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 3238.734840] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 3238.734846] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 3238.734855] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 3238.734863] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 3238.734870] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 3238.734880] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 3238.734888] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 3238.734896] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 3238.734903] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 3238.734911] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
[ 3238.734928] INFO: task (plymouth):11900 blocked for more than 120 seconds.
[ 3238.734931]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 3238.734934] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 3238.734937] (plymouth)   D ffff8800a1dfcef8   0 11900   1 0x00000002
[ 3238.734943] ffff8800a1dfcaa0 0000000000000046 0000000000012f40 ffff880078513fd8
[ 3238.734950] 0000000000012f40 ffff8800a1dfcaa0 ffff8800a12af828 ffff880078513db0
[ 3238.734956] ffff8800a12af830 0000000000000001 ffff8800a1dfcaa0 7fffffffffffffff
[ 3238.734962] Call Trace:
[ 3238.734970] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 3238.734978] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 3238.734983] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 3238.734988] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 3238.734995] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 3238.735003] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 3238.735010] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 3238.735015] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 3238.735021] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 3238.735029] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 3238.735036] [<ffffffff81086711>] ? task_work_run+0x91/0xb0
[ 3238.735043] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 3238.735051] [<ffffffff8106b510>] ? SyS_exit_group+0x10/0x10
[ 3238.735059] [<ffffffff8151854d>] ? system_call_fast_compare_end+0x10/0x15
[ 3358.673230] INFO: task sh:9910 blocked for more than 120 seconds.
[ 3358.673241]    Not tainted 3.16.0-4-amd64 #1
[ 3358.673244] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
[ 3358.673249] sh       D ffff8800a1209ac8   0 9910   1 0x00000006
[ 3358.673260] ffff8800a1209670 0000000000000046 0000000000012f40 ffff8800a23dffd8
[ 3358.673267] 0000000000012f40 ffff8800a1209670 ffff880149462828 ffff8800a23dfc00
[ 3358.673274] ffff880149462830 0000000000000001 ffff8800a1209670 7fffffffffffffff
[ 3358.673281] Call Trace:
[ 3358.673297] [<ffffffff81514269>] ? schedule_timeout+0x259/0x2d0
[ 3358.673308] [<ffffffff810a1106>] ? check_preempt_wakeup+0x106/0x1d0
[ 3358.673315] [<ffffffff81095b75>] ? check_preempt_curr+0x85/0xa0
[ 3358.673320] [<ffffffff81095ba4>] ? ttwu_do_wakeup+0x14/0xf0
[ 3358.673328] [<ffffffff81517bfd>] ? ldsem_down_write+0xdd/0x1b9
[ 3358.673337] [<ffffffff8151816c>] ? tty_ldisc_lock_pair_timeout+0x7c/0xf0
[ 3358.673345] [<ffffffff81371843>] ? tty_ldisc_hangup+0xc3/0x220
[ 3358.673351] [<ffffffff8136894c>] ? __tty_hangup+0x2cc/0x450
[ 3358.673358] [<ffffffff81369a99>] ? disassociate_ctty+0x69/0x2a0
[ 3358.673366] [<ffffffff8106b1bf>] ? do_exit+0x80f/0xa70
[ 3358.673374] [<ffffffff8106b499>] ? do_group_exit+0x39/0xa0
[ 3358.673382] [<ffffffff81079958>] ? get_signal_to_deliver+0x1c8/0x5d0
[ 3358.673391] [<ffffffff81013492>] ? do_signal+0x42/0xa10
[ 3358.673399] [<ffffffff8106a5bc>] ? do_wait+0x11c/0x250
[ 3358.673407] [<ffffffff8106b722>] ? SyS_wait4+0x72/0xe0
[ 3358.673414] [<ffffffff81013ed8>] ? do_notify_resume+0x78/0xa0
[ 3358.673422] [<ffffffff8151880a>] ? int_signal+0x12/0x17
root@localhost:~# Последнее исправление: hexerz (всего исправлений: 2)

EXT4-fs (sda1): couldn't mount as ext3

/etc/fstab покажи и parted /dev/sda print

MyTrooName ★★★★★
()

Решил

Проблема была в том что я неправильно настроил fstab написав что в корне у меня ext2

hexerz
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.