LINUX.ORG.RU
ФорумAdmin

ssh protocol2 - cant logon /


0

0

Pomogite plz s ssh. U menia sshd byl nastroen na rabotu s protocol1 rsa kliuchiamy y vse rabotalo OK. Ja reshil perejtu na protocol 2 : ssh-keygen -t rsa -> kliuchiu polozyl v ~/.ssh/id_rsa y ~/.ssh/id_rsa.pub ( tam ze gde y identity ). Skopiroval id_rsa.pub v ~/.ssh/authorized_keys na servere, popravil sshd_config ( HostKey /ets/ssh/ssh_host_rsa_key ) , potom na cliente popravil /etc/ssh/ssh_config (Ukazal IdentityFile ~/.ssh/id_rsa vmesto ~/.ssh/identity) Bolshe nichego ne menial. Klient pri sojedineniji vot chto govorit (posledniaja chiast vyvoda): $ssh -vv server debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY debug2: key_type_from_name: unknown key type '1024' debug1: Host 'server' is known and matches the RSA host key. debug1: Found key in /home/algisS/.ssh/known_hosts:6 debug1: bits set: 1012/2049 debug1: ssh_rsa_verify: signature correct debug1: kex_derive_keys debug1: newkeys: mode 1 debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent debug1: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS debug1: newkeys: mode 0 debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received debug1: done: ssh_kex2. debug1: send SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST debug1: service_accept: ssh-userauth debug1: got SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT U224 LOCALNET ROUTER debug1: authentications that can continue: publickey,keyboard-interactive debug1: next auth method to try is publickey debug1: try pubkey: /home/algisS/.ssh/id_rsa debug2: we sent a publickey packet, wait for reply debug1: authentications that can continue: publickey,keyboard-interactive debug2: we did not send a packet, disable method debug1: next auth method to try is keyboard-interactive debug2: userauth_kbdint debug2: we sent a keyboard-interactive packet, wait for reply debug1: authentications that can continue: publickey,keyboard-interactive debug2: we did not send a packet, disable method debug1: no more auth methods to try Permission denied (publickey,keyboard-interactive). debug1: Calling cleanup 0x8063550(0x0)

Chego ja ne pravilno sdelal. Sudia po 'man`u' vse dolzno rabotat ... U menia RH7.2 openssh iz eje rpm.

anonymous

A eto - vivod servera:


[root@U224 ssh]# /usr/sbin/sshd -d
debug1: Seeding random number generator
debug1: sshd version OpenSSH_2.9p2
debug1: private host key: #0 type 0 RSA1
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug1: private host key: #1 type 1 RSA
debug1: read PEM private key done: type DSA
debug1: private host key: #2 type 2 DSA
socket: Address family not supported by protocol
debug1: Bind to port 22 on 0.0.0.0.
Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Generating 768 bit RSA key.
RSA key generation complete.
debug1: Server will not fork when running in debugging mode.
Connection from 10.1.76.12 port 1209
debug1: Client protocol version 2.0; client software version OpenSSH_3.1p1
debug1: match: OpenSSH_3.1p1 pat ^OpenSSH
Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-1.99-OpenSSH_2.9p2
debug1: Rhosts Authentication disabled, originating port not trusted.
debug1: list_hostkey_types: ssh-rsa,ssh-dss
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST received
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP sent
debug1: dh_gen_key: priv key bits set: 128/256
debug1: bits set: 1020/2049
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT
debug1: bits set: 1061/2049
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY sent
debug1: kex_derive_keys
debug1: newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: waiting for SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: KEX done
debug1: userauth-request for user algisS service ssh-connection method none
debug1: attempt 0 failures 0
debug1: Starting up PAM with username "algisS"
Could not reverse map address 10.1.76.12.
debug1: PAM setting rhost to "10.1.76.12"
debug1: userauth_banner: sent
Failed none for algisS from 10.1.76.12 port 1209 ssh2
debug1: userauth-request for user algisS service ssh-connection method publickey
debug1: attempt 1 failures 1
debug1: test whether pkalg/pkblob are acceptable
debug1: temporarily_use_uid: 500/500 (e=0)
debug1: restore_uid
Failed publickey for algisS from 10.1.76.12 port 1209 ssh2
debug1: userauth-request for user algisS service ssh-connection method keyboard-interactive
debug1: attempt 2 failures 2
debug1: keyboard-interactive language  devs
Failed keyboard-interactive for algisS from 10.1.76.12 port 1209 ssh2
Connection closed by 10.1.76.12
debug1: Calling cleanup 0x8051ca0(0x0)
debug1: Calling cleanup 0x80673a0(0x0)
[root@U224 ssh]#

anonymous
()

Посмотри правила файрволла на цепочках output, может ты заблокировал порты на вывод

NoFate
()

No ved` rsa1 rabotajet normalno ... S firewallam vse OK na vnnutreniju set INPUT OUTPUt -> ACCEPT

anonymous
()

Xa ! Vse okazalos ochen prosto : $mv ~/.ssh/authorized_keys ~/.ssh/authorized_keys2

anonymous
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.